Anatomia mięśni brzucha

Mięśnie brzucha pełnią wiele niezwykle istotnych funkcji w życiu człowieka, współdziałając z prostownikami grzbietu i innymi mięśniami, zapewniają pozycje stojącą, tworzą tzw. tłocznię brzuszną, utrzymują trzewie we właściwym położeniu, współdziałają w akcie oddychania.

 

Mięśnie brzucha kształtują talię stanowiącą niejako oś całej sylwetki.

Anatomia mięśni brzucha

 

Mięsień prosty brzucha

 

Mięsień prosty brzucha (łac. musculus rectus abdominis) - mięsień współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej (prelum abdominale). Jego przyczepami początkowymi są chrząstki żeber V-VII, wyrostek mieczykowaty mostka oraz więzadło żebrowo-mieczykowe, zaś końcowymi spojenie łonowe i grzebień łonowy kości miednicznej. Przedłuża się u mężczyzn w więzadło wieszadłowe prącia (ligamentum suspensorium penis) i w więzadło wieszadłowe łechtaczki (ligamentum suspensorium clitoridis) u kobiet. Objęty jest pochewką mięśnia prostego brzucha (vagina musculi recti abdominis). Posiada tzw. smugi ścięgniste (intersectiones tendineae). Unerwiony jest przez nerwy międzyżebrowe (Th6-Th12) oraz często pierwszy nerw lędźwiowy (L1). Za unaczynienie odpowiadają tętnice nabrzuszne dolna i górna.Funkcje mięśnia prostego:

 • zgina tułów,
 • obniża klatkę piersiową do miednicy (mięsień wydechowy),
 • wzmacnia tłocznię brzuszną,
 • obniża żebra,
 • unosi miednicę.

 

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

 

Mięsień skośny zewnętrzny (łac. musculus obliquus externus abdominis) - jeden z mięśni brzucha. Jego przyczepem początkowym jest powierzchnia zewnętrzna V – XII żebra, a przyczepami końcowymi - grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe i kresa biała. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe V-XII, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy.


Funkcje:


 • zgina kręgosłup i obraca tułów w stronę przeciwną,
 • skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (mięsień wydechowy),
 • jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwną,
 • obraca tułów w stronę przeciwną,
 • zgina i pochyla w bok,
 • unosi miednicę.

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

 

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (łac. musculus obliquus internus abdominis) - mięsień umiejscowiony pod mięśniem zewnętrznym brzucha, rozciągający się od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej. Jego przyczepy końcowe to powięź lędźwiowo-biodrowa i grzebień kości biodrowej. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe V-XII, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy.

Funkcje:

 

 • jednostronnie obraca i zgina tułów w tę samą stronę,
 • obustronnie zgina tułów do przodu (mięsień wydechowy),
 • współdziała ze skośnym zewnętrznym tej samej strony powodując boczne zgięcie tułowia
 • obniża żebra,
 • od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która tworzy mięsień dźwigacz jądra.

Mięsień poprzeczny brzucha

 

Mięsień poprzeczny brzucha (łac. musculus transversum abdominis) - jeden z mięśni biorących udział w wytwarzaniu tłoczni brzusznej. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe VI- XII, nerw biodrowo-podbrzuszny, nerw biodrowo-pachwinowy oraz nerw płciowo-udowy.

Przyczepy:


 • przyczepy początkowe - powięź wewnętrzna VII – XII żebra, powięź piersiowo-lędźwiowa,
 • przyczepia się do powięzi piersiowo-grzbietowej i biegnie do kresy białej.

 

Funkcje:


 • zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej,
 • zwęża klatkę piersiową (mięsień wydechowy),
 • zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej,
 • od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która z podobną wiązką mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha tworzy mięsień dźwigacz jądra.

Mięsień czworoboczny lędźwi

 

Mięsień czworoboczny lędźwi (łac. musculus quadratus lumborum) – mięsień ludzki stanowiący tylną ścianę brzucha. Położony po obu stronach kręgosłupa lędźwiowego, składa się z dwóch warstw.

Rozpoczyna się pod 12. żebrem, a kończy na wyrostkach poprzecznych kręgów lędźwiowych oraz grzebieniu biodrowym. Kurcząc się obniża 12. żebro i zgina kręgosłup w swoją stronę. Przy działaniu obustronnym ustala odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

 

Anatomia mięśni brzucha

 

 

Źródło: http://www.kif.pl